Cara Mencintai Al-Islam dan Al-Qur’an

masjidSegala pujian semata-mata hanya bagi Allah Tuhan semesta Alam, Allah Tuhan langit dan bumi , Penguasa seluruh makhluqnya, dan Penguasa di Dunia dan di Akherat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh manusia yang mengikuti dan mengamalkan jalan petunjukNYa.

Allah Pencipta, Pemelihara, Penyantun seluruh alam memberikan khabar kebenaran kepada umat manusia, mengabarkan lewat Rasulnya, bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad SAW adalah termasuk tanda-tanda kedatangan Hari Akhir (Qiyamat).

Antara diutusnya Rasulullah Muhammad SAW dan hari kiyamat diibaratkan sebagimana jari telunjuk dan jari tengah. Empat belas abad sudah berlalu, tetapi dunia belum qiyamat. Memang hari qiyamat waktunya dirahasiakan oleh Allah SWT, agar setiap diri dapat berbuat amal sebaik-baiknya.

Rasulullah Muhammad adalah Nabi Terakhir, tidak ada Nabi sesudahnya, dan kita semua adalah umat zaman akhir. Kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah-lah yang menjaga kesucian, kebenaran dan keberkahannya hingga hari qiyamat .Barang siapa berpegang teguh kepadanya, selamatlah mereka. Barang siapa yang mengingkari rugi dan celakalah mereka.

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang penjagaan Allah padanya, dan kesucian isinya sebagaimana dalam ayat-ayat berikut.

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. 15:9)

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan cahaya kebenaran dari Allah, yang tidak ada keraguan didalamnya bagi orang-orang yang bertaqwa (orang yang berhati suci dan selalu benar dalam berbuat)

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (QS. 2:2)

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mu'jizatnya) dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (al-Qur'an). (QS. 4:174)

Allah menghendaki keselamatan bagi siapa saja yang mengimani, mempercayai, dan mengamalkannya

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. 5:16)

Dia adalah kitab yang penuh barokah (kemanfaatan baik yang melimpah ruah) bagi siapapun yang mengamalkan petunjuk didalamnya

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (QS. 38:29)

Barang siapa yang mengikuti dan mengamalkan petunjuknya akan menemukan jalan-jalan kemuliaan, dan menjadi orang yang mulia di dunia dan di akherat.

Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya (QS. 21:10)

Nilai-nilai kebenaran dan pengamalan Al-Qur’an lebih mulia dari sekedar nilai-nilai materi yang telah Allah sebarkan di muka bumi.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. 10:57)

Katakanlah:"Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. 10:58)

Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dari sisi Allah Tuhan pemilik seluruh Alam

sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, (QS. 56:77)
pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), (QS. 56:78)
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS. 56:79)
Diturunkan dari Tuhan Semesta Alam. (QS. 56:80)

Kitab Al-Qur'an tidak ada kebatilan (kesalahan dan kebohongan) didalamnya

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari al-Qur'an ketika al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. (QS. 41:41)
Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari (Tuhan) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (QS. 41:42)

Apa yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan waktu yang telah ditetepkan oleh-Nya

Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. (QS. 6:67)

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'an itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu (QS. 41:53)

Walaupun orang-orang tidak mau meyakini kebenaran Al-Qur'an, namun Allah, malaikat-malaikat-Nya dan orang-orang yang sholih yang berbakti kepada-Nya meyakini kebenarannya

(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya. (QS. 4:166)

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur'an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata:"Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Qur'an dan kenabian Muhammad saw). (QS. 5:83)

Orang-orang yang bergelimang dalam nyata-nyata berbuat kezaliman dikatakan Allah bahwa mereka akan menyangsikan dan mengingkari kebenaran Al-Qur'an

Sebenarnya, al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim. (QS. 29:49)

Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. 17:82)

Orang yang tidak beriman kepada kehidupan akherat akan meragukan dan menolak kebenaran Al-Qur'an, demikian pula orang-orang yang hatinya tertutup dengan noda-noda dosa.

Dan apabila kamu membaca al-Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup, (QS. 17:45)
dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam al-Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. (QS. 17:46)

Manusia boleh memilih apakah akan mengimani atau mengkafiri firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, namun masing-masing dengan segala konsekwensinya

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia tela berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:256)

Dan katakanlah:"Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. 18:29)

Kitab suci Al-Qur'an sebagai batu ujian (penguji) akan kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Apakah kitab tersebut masih bersih dan benar apakah sudah mendapat perubahan akibat campur tangan manusia. Bila masih sesuai dengan Al-Qur’an berarti kitab suci tersebut masih terjaga kesuciannya, namun bila sudah menyelisihi Al-Qur’an berarti kitab suci tersebut sudah dipalsukan.

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkansebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. 5:48)

Demikian kuatnya Allah mengajak manusia kembali kepada kebenaran, kembali kepada Mengesakan Allah, kembali kepada kebenaran yang telah dibentangkan lewat sunatullah baik yang tertulis dalam kitab-kitab-Nya atau yang tertulis di alam raya. Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengajak manusia untuk hidup selamat dan bahagia dengan mengikuti jalan lurus, jalan fitrah, jalan kebenaran dari Allah Al-Qur'an..

Bila diri kita suka bergelimang dalam budaya-budaya kema'siyatan, kezaliman dan kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan, dan telah mendarah daging dalam diri, pasti kita akan benci dengan kebenaran yang datang dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Bila manusia masih saja menolak dan membangkang, maka semua akibat yang akan diterima oleh manusia di dunia dan di akherat adalah akibat salahnya sendiri, bukan orang lain.

Manusia harus merendahkan diri dihadapan Allah, karena memang manusia itu berasal dari setitik air mani, segumpal tanah yang amat dhoif. Semoga Allah membimbing kita semua untuk mencintai dalam mempelajari dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, Amien. Wallahu a'lam.


7 komentar pada “Cara Mencintai Al-Islam dan Al-Qur’an

  1. Aku ingin sangat jadi orang yang beriman.” Dan katakanlah: ” Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. 18:29)

  2. SAYA BUKA ANGGOTA MTA ATAU ANGGOTA MAJELIS ISLAM YANG LAIN…TAPI SAYA SUKA ILMUNYA SEHINGGA SAYA TAHU MANA YANG LEBIH KUAT KEBENARANNYA TENTANG ISLAM

Beri Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.